คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ร่วมต้อนรับและประชุมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมสำรวจพื้นที่สำหรับจัดทำแผนผัง (Master Plan) การจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สระแก้ว ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค ผู้รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว และดร.ภัทรภร ธรรมะ ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว ร่วมต้อนรับ ประชุมหารือ กับนายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา นางสาวิกา วงศ์ฟั่น สถาปนิก ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สพฐ. นายโอฬาร ขยันการนาวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ พิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ช่วยราชการ สพฐ. นายสมบัติ ขวัญแก้ว นายช่างโยธา อาวุโส กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สพฐ. นายพชร กาญจนหงส์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
สำนักอำนวยการ สพฐ. นายณรงศ์ นิลประเสริฐ พนักงานจ้างเหมา กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สพฐ. นายวัชรินทร์ จะปะมากา นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ. นางสาววาสนา ประกอบแก้ว นักวิชาการ ศึกษา สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ. และร่วมสำรวจพื้นที่สำหรับจัดทำแผนผัง (Master Plan) การจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สระแก้ว
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

25total visits,1visits today