– รับสมัครนิสิตเพื่อขอเข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุน ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครนิสิตเพื่อขอเข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุน รายละเอียดดังนี้
1.1 โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1.2 ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ “โครงการส่งน้องเรียนจบ” ปีการศึกษา 2565
1.3 ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ปีการศึกษา 2565
1.4 ทุนการศึกษา “บุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา” ปีการศึกษา 2565
2. นิสิตสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
https://www.sakaeo.buu.ac.th/ หัวข้อทุนการศึกษา หรือผ่านทางระบบสารสนเทศ กองกิจการนิสิต
3. นิสิตสมัครขอรับทุนการศึกษาผ่านทางระบบสารสนเทศ กองกิจการนิสิต
4. นิสิตตรวจสอบคุณสบบัติตามเงื่อนไขแห่งทุนการศึกษา พร้อมตรวจสอบเอกสารใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องที่สุด
5. นิสิตนำใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ตามวันเวลาที่กำหนด ส่งได้ที่งานกิจการนิสิต
กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว ชั้น 1 อาคารเทียนทอง ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์) หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานกิจการนิสิต 037-261560 ต่อ 1116
.
งานประชาสัมพันธ์กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

189total visits,1visits today