– ประกาศประชาสัมพันธ์การผ่อนผันการเรียกพล ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศประชาสัมพันธ์การผ่อนผันการเรียกพล ประจำปีการศึกษา 2566
*************************
ผู้ที่อยู่ในกำหนดการเรียกพล คือ ทหารกองเกินที่จบการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 (นศท.3) ขึ้นไป
เมื่อขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วปลดเป็นกองหนุนจะได้รับหนังสือสำคัญ
(สด.😎 พร้อมกับสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 ไว้เป็นหลักฐาน
*นิสิตชายที่อยู่ในกำหนดการเรียกผล และต้องการใช้สิทธิ์ในการผ่อนผันการเรียกผล
(ยกเว้นผู้ที่ได้ขอผ่อนผันไปแล้ว) ให้ดำเนินการ ดังนี้
1. เข้าบันทึกข้อมูลขอผ่อนผันการเรียกระดมพล ได้ที่ https://affairs.buu.ac.th
โดย Student login เข้าสู่ระบบ เลือกเมนูการใช้งานการทหาร
และเลือกหัวข้อ ผ่อนผันการเรียกพล กรอกข้อมูล บันทึกข้อมูลและพิมพ์เอกสารแบบคำร้องของขอผ่อนผันฯ
2.นำแบบคำร้องขอผ่อนผัน ที่พิมพ์ออกมาจากข้อ 1 พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
2.1 หนังสือสำคัญแบบ สด.8 (อยู่ในสมุมประจำตัวทหารกองหนุน) ถ่ายเอกสารหน้า – หนัง จำนวน 2 ฉบับ
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
2.3 สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 2 ฉบับ
2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
2.5 หนังสือรับรองการเป็นนิสิต (ติดรูปถ่ายชุดนิสิต) ฉบับจริง 1 ฉบับ และสำเนา 1 ฉบับ
3. นำเอกสารตามข้อ 2 ติดต่องานกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารเทียนทอง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ในวันและเวลาทำการ (ส่งเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น)
หากนิสิตต้องการติดต่อสอบถามสามารถโทรติดต่อสอบถามได้
ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.โทร. 037-261560 ต่อ 1116

470total visits,1visits today