Home New

ประกาศ

ข่าวทั้งหมด

e-Document
จดหมายข่าว
สารบูรพา
วิดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
Template
ข้อตกลงการใช้งานระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยบูรพา (Acceptable Use Policy)
ข่าวสื่อสารองค์กร

เรื่องเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับนิสิต
สื่อประชาสัมพันธ์
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)
เว็บไซต์คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Website Burapha University
มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
บริการวิชาการและห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง

หลักสูตรระยะสั้น

📌หน่วยงาน หรือบุคคลที่สนใจอบรม หลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว(จำนวน 32 หลักสูตร) https://bit.ly/2Za2pAh📌 สามารถสอบข้อมูลเพิ่มเติม

📣📣มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ให้บริการห้องประชุมและรับจัดเลี้ยง📣📣

อุปกรณ์เครื่องเสียงสำหรับการประชุม-สัมมนา ไมค์ลอย ระบบภาพเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ห้องอัจฉริยะรองรับการจัดการประชุม มีกล้องอัดภาพ และเสียงบรรยายการประชุม เชื่อมต่อสัญญาณภาพด้วยสาย HDMI