Home New

ประกาศ

ข่าวทั้งหมด

สมัครเรียนปีการศึกษา 2565

TCAS รอบ1 (Portfolio)

📌TCAS รอบ1 (Portfolio) วันที่ 1 ธันวาคม 64 ถึง 20 มกราคม 65📌 หลักสูตรที่เปิดสอน ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่า ภาคปกติ (หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน) (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) รับวุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า

TCAS รอบ1 (Portfolio)

📌TCAS รอบ1 (Portfolio) วันที่ 1 ธันวาคม 64 ถึง 20 มกราคม 65📌 หลักสูตรที่เปิดสอน ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่า ภาคปกติ (หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน) (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) รับวุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า

บริการวิชาการและห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง

หลักสูตรระยะสั้น

📌หน่วยงาน หรือบุคคลที่สนใจอบรม หลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว(จำนวน 32 หลักสูตร) https://bit.ly/2Za2pAh📌 สามารถสอบข้อมูลเพิ่มเติม

📣📣มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ให้บริการห้องประชุมและรับจัดเลี้ยง📣📣

อุปกรณ์เครื่องเสียงสำหรับการประชุม-สัมมนา ไมค์ลอย ระบบภาพเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ห้องอัจฉริยะรองรับการจัดการประชุม มีกล้องอัดภาพ และเสียงบรรยายการประชุม เชื่อมต่อสัญญาณภาพด้วยสาย HDMI

เรื่องเด่น

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา "ทุนคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564"

ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

การขอรับเงินคืนเต็มจำนวน ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพักภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตหอพัก สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว กรณีที่นิสิตไม่ได้เข้าพักในหอพักตั้งแต่เปิดภาคเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

📌กำหนดการจองหอพักและการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2564 ของหอพักนิสิตชาย และหอพักนิสิตหญิง และกำหนดการเปิดหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564📌 https://www.sakaeo.buu.ac.th/2017/?p=8005 หากนิสิตมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานกิจการนิสิต 037-261560 ต่อ 1102 หมายเหตุ : นิสิตสามารถดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับงานหอพักนิสิต ผ่านลิงค์ https://is.gd/wgMXYc

📌กำหนดการเปิดหอพักและการรายงานตัวเข้าหอพักนิสิตชาย และหอพักนิสิตหญิง วิทยาเขตสระแก้ว ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564📌 https://www.sakaeo.buu.ac.th/2017/?p=8008 หากนิสิตมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานกิจการนิสิต 037-261560 ต่อ 1102 หมายเหตุ : นิสิตสามารถดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับงานหอพักนิสิต ผ่านลิงค์ https://is.gd/wgMXYc

📌กำหนดการปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564📌 https://www.sakaeo.buu.ac.th/2017/?p=8012 หากนิสิตมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานกิจการนิสิต 037-261560 ต่อ 1102 หมายเหตุ : นิสิตสามารถดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับงานหอพักนิสิต ผ่านลิงค์ https://is.gd/wgMXYc

📌เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการพบจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องในอัตราที่สูงและอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ที่ 0019/2564 เรื่อง มาตราการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 📌มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จึงพิจารณาให้มีการเลื่อนกำหนดการเปิดหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2) ออกไปก่อน (ยังไม่เปิดให้เข้าพักในหอพัก) 📌ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จะประกาศกำหนดการเปิดหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2) พร้อมกำหนดการรายงานตัวเข้าหอพัก ให้นิสิตทราบอีกครั้ง

เกี่ยวกับนิสิต

สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีอุทกภัย

📱 ☎️ 📞 👉สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่อขอรับความช่วยเหลือผ่านทางกองทุนอุบัติภัยนิสิต 👉ได้ที่ งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โทร. 037 261 560 ต่อ 1102

สื่อประชาสัมพันธ์
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)
สกู๊ปพิเศษ : ผู้ประกอบการฟาร์มวัวนมอำไพร ตำบลเขาสามสิบ
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) บอกเล่าคลองหาด EP.1
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) วังสมบูรณ์ EP.1
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) -BUU Sk ep-1
U2T COVID-19 WEEK @ไทบ้านหนองสังข์
เว็บไซต์คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
Website Burapha University
มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ข่าวสื่อสารองค์กร

รายการเล่าข่าวชาว ม.บู ออกอากาศทุกวันศุกร์ 17.30-18.00 น. ณ สวท.สระแก้ว FM 103.25 MHz